Greåkercharteret og SaFoSa

RV. 22 Hafslund – Donderen

Enigheten på Greåker/Moa endte opp med 10 av 13 tilslutninger fra partier som stiller til kommunevalg 2019. Teksten ser som følger:

«Alt videre arbeid med InterCity i Sarpsborg må avvente en samlet plan for godstrafikk, utenlandstrafikk og lokaltrafikk»

SaFoSa mener at reguleringsplaner for RV. 22 Hafslund – Donderen må avventes.

Dette gjelder i første rekke fram til Statens Vegvesen har fullført Samferdselsdepartementet oppgavetildeling om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen rv. 22 / rv. 111 Fetsund–Sarpsborg–Fredrikstad.

Uten å foregripe innholdet i denne framhever SaFoSa at den ferdige konseptvalgutredning (KVU) trolig og etter all sannsynlighet vil inneholde så stor grad av sammenfallende interesser og synergier at de foreløpige reguleringsplaner for RV. 22 Hafslund – Donderen bør sees på på nytt.

Dersom SaFoSa blir tildelt nok styringsmakt etter valget 2019 ønskes det et fokus på at strekningen rv. 22 / rv. 111 Fetsund– E6 i Sarpsborg ender ut ved Sarpsborg pukkverk, for derifra å gå videre til Borg Havn på Øra.

Dersom SaFoSa blir tildelt nok styringsmakt etter valget 2019 ønskes det helt klart ikke et ytterligere økt press på rundkjøringen ved Donderen, strekningen ved Rich. Bar, rundkjøringen ved Hafslund skole, rundkjøringen ved Hafslund Hovedgård, strekningen på sidene av Hafslund hovedgård, rundkjøringen ved Vegstasjon og industriområde og tilkoblingskryss på Årum i forbindelse med E6 i kombinasjon med vei videre på Østsiden av Glomma fram til Borg Havn på Øra.

Alternativet med en ny rv. 22 fra Ise og rett fram til Sarpsborg pukkverk i Skjeberg ved E6 bør ansees som en mer effektiv løsning hvor hensikten vil være å bidra til å realisere et prosjekt som gir størst nytte for samfunnet. SaFoSa mener å kunne anmerke at denne løsningen støtter opp om en helhetlig tanke om en «Ring 4» rundt Oslo som kan å ta unna for økt trafikk fra øst og sør. Dette ikke minst i forhold til Gardermoen.

En rett og effektiv strekning fra Sarpsborg pukkverk i Skjeberg ved E6 mot Ise og videre mot Fetsund vil ha en lang mer effektiv kombinasjon fra og til Svinesun/Riksgrensen.

I tillegg vil problematikken og den økonomiske besparelsen med et lite fungerende pålappingsprosjekt på RV. 22 Hafslund – Donderen til Årumkrysset kunne avlastes i så stor grad at eksisterende bo og næringsforhold kan opprettholdes.

SaFoSa ber Statens Vegvesen om å avvente disse planene slik at planene kan sammenfattes med det øvrige(!) lokale og nasjonale samferdselstilbudet inne i Sarpsborg kommune. Først når DET er unnagjort, ikke stykkevis og delt, må innbyggerne i Sarpsborg få ta stilling til helhetstilbudet før Sarpsborg kommune kan gjøre vedtak i samsvar med Plan og Byggingsloven og den kommunale planmyndigheten.

Støtt SaFoSa og la oss få arbeide for at alle korta blir lagt på bordet før vedtak og avgjørelser kan bli tatt.

Helt uavhengig av denne prosessen vil SaFoSa – dersom velgerne gir oss nok politisk makt ved kommunevalget – arbeide parallelt, målbevisst og intenst for en frigjørelse fra Nedre Glomma Bypakke. Når vi lykkes med det vil samferdselsprosjektene bli helt annerledes.

I alle tilfeller må det endelige resultatet forelegges #Folk i gata, #Sarpinger og det lokale #Folkedypet før endelig avgjørelse kan tas.

Støtt det nærdemokratiske partiet Sammen For Sarpsborg