Hva står partiet for ?

Nærdemokratisk folkeparti for folk i gata

Introduksjon

Sammen For Sarpsborg er et folkestyrt nærdemokratisk politisk parti, med flat struktur.
Dette som en sterk kontrast til de tradisjonelle toppstyrte partiene.


Sarpsborg inngår snart i Regionen Viken hvor makt/styring i enda større grad konsentreres over våre hoder.
Derfor er det et økende behov for å gripe tak i det lokale.

Et lokalparti, som tydelig og kompromissløst fokuserer på Sarpsborgs og Særpingenes beste,
vil derfor bli viktigere og viktigere i tiden som kommer.

Vår lokale stolthet rundt byen vår, vår historie, vårt opphav og vår arv, vil i økende grad bli av uvurderlig karakter.

Sammen For Sarpsborg har ambisjon om å være et styrende parti

 • SaFoSa ønsker en utredet rett linje og er i anledningen beredt til å samarbeide med alle partier både til høyre og til venstre.

Sarpsborgs befolkning velger traseen for dobbeltsporet!

 • Traseen for jernbanen i Sarpsborg avgjøres av befolkningen i kommunevalget i 2019

 

Hovedmål og fokusområder

Sammen For Sarpsborg ønsker å presentere programmet som en todelt løsning.

Den første delen omhandler våre hovedsaker, mens den andre delen har saker av allmenn samfunnsprofil.

Hovedsak 1
Jernbaneløsninger gjennom Sarpsborg.

Den store saken for Sarpsborg i 2019 er jernbane. Traseen fra Seut til Klavestad er foreløpig kostnadsberegnet til 38 milliarder. Det er en ufattelig sum som best kan sammenlignes med driftsbudsjettet for Sarpsborg kommune i mer enn 10 år.

Dagens status er at:

 • flere hundre mennesker vil kunne få sine hjem revet
 • flere tusen mennesker vil kunne bli eksponert for støy i boligområder
 • Godstog, også med farlig last vil dundre gjennom sentrum av byen
 • Kulturhistorie og bymiljøer ødelegges.
  Middelalderbyen Borg, Olavsvollen og Tarris, Sarpsborg sentrum, Greåker, Lande, Tune, Hafslund er områder som blir sterkt rammet
 • I tillegg vil resultatet bli en svært dårlig jernbaneløsning som ikke tilfredsstiller stortingets bestilling og forventninger til reisetider, hastigheter eller kapasitet.

SaFoSa vil:

 • Sette alle jernbaneplaner på vent til det kan presenteres en samlet plan for InterCity, utenlandstog, lokaltog og godstransport på bane.
 • Utrede rett linje. Herunder en variant av rett linje som går fra Svinesund, om Rolvsøy, Solli og som følger E6 til Moss.
 • Renovere eksisterende bybane fra 1879 og gjenåpne nedlagte lokale stasjoner.
 • Bygge et sidespor for lokaltog til Kalnes Sykehus. Gjenåpne lokaltrafikk fra Askim, Mysen og Rakkestad.

Hovedsak 2 
Bompenger og bomring rundt Sarpsborg

SaFoSa er Nei til Bompengepartiet i Sarpsborg. Vi har fremmet forslag i bystyret. Vi har allerede henvendt saken til Fylkesmann og Stortinget.
Ingen andre partier har gjort tilsvarende innsats.
Sammen For Sarpsborg sier et klart: Nei til bompenger i Sarpsborg!

Den kompliserte bompengedebatten som nå foregår over hele landet er vesentlig enklere i Sarpsborg.
Vi trenger ikke den vedtatte bypakka.

Konsekvens:

 • Med rett linje og en gjenåpnet lokalbane er behovet for eget kollektivfelt på asfalt vesentlig redusert.
 • Behovet for ny Sarpebro (ny bro på nytt sted med to nye kollektivfelt) faller bort.
 • Sarpebroa må restaureresSarpebroa er en fylkesvei som eies av Region Viken fra nyttårsskiftet.

Hvor ellers i landet blir det krevd inn bompenger for å restaurere en eksisterende veibro?

 

Dagens status er at:

Bompengeinnkrevingen i Sarpsborg ble vedtatt i 2013 og godkjent av Stortinget i 2014. Utvidet ramme ble vedtatt av bystyret i 2018.  Uten Stortingsgodkjent utvidelse kollapser den planlagte bypakka. Dagens situasjon tilsier at det kan bli vanskelig. Penger er allerede både lånt og brukt.  På en eller annen måte må dessverre Sarpsborgsamfunnet forholde seg til forpliktelser som dagens sittende Ap-ledelse har påført oss.

Det planlegges ny ring 4 rundt Oslo med mål om å avlaste E6 igjennom Oslo.  Ring 4 vurderes helt ned til E6 i Sarpsborg (+ til Borg Havn/Øra).

SaFoSa vil:

- frigjøre oss fra Bypakke Nedre Glomma og stoppe den planlagte bomringen
- arbeide for at Ring4/hovedveien fra Fetsund gjennom Indre Østfold skal ende opp på E6 ved pukkverket. Det vil kunne minimere dagens trafikkproblem rundt rundkjøringene ved Meierikrysset/Donderen, Hafslund skole, Hafslund hovedgård. I tillegg også ved Sarpebroa og Årumkrysset.


 

Byutvikling og innovasjon

 • Identitet, historisk arv og det særegne Sarpsborg
 • Infrastruktur, bærekraft, teknologi og næringsliv
 • Jordvern, grønne lunger og barn i byrom
 • Kulturmiljø/-minne forvaltning
 • "Fortetting"

Framtidsvisjoner

 • Scandinavian Link
 • Utvikling oppover Glomma
 • Flytebrygge fra Tjueklo til Opsund
 • Konsersaler inne i Kulåsfjellet

Opplevelser

Hendelser som engasjerer enkeltmennesket på en personlig måte

 • Kunst, kultur og idrett
 • Arenautvikling (Kultur og idrett)
 • Friluftsliv
 • Samfunnsplanen

Klima og miljø

 • Det blå tårnet
 • Glengshølen som en super byuviklingside

Attraktivitet

 • Utnytte vannet i Glomma
 • Fokus på Kulås
 • Et gjennomgående bevisst opplevelsesfokus
 • Jordvern, redusere nedbygging av jord, flytte pressområdene bort fra dyrket mark

Enkeltsaker

 • Skole og oppvekst
 • Eldreomsorg
 • Kommunal økonomi
 • Kraftinntekter, vassdragsloven, hjemfallsrett i Glomma/Sarpsfossen

100 års erfaring kan også bety 1. års erfaring brukt 100 ganger

- Vibeke Nilsen, om AP sitt over 100 årige styre i Sarpsborg

Demokrati

 • Demokrati er også kalt folkestyre. SaFoSa velger å se på dette som en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. I vid forstand har selvsagt Sarpsborg en demokratisk styringsform, men på flere områder skurrer det i Folkedypets oppfatning av hva som kjennetegner benevnelsen.
 • Når det styrende partiet konsekvent sier nei takk til innspill fra befolkningen og eksempelvis avfeier folkeavstemminger med en arrogant begrunnelse om kommunevalg hvert 4. år blir det litt rart.
 • Jernbanesaken er et eksempel på skurr i byens demokrati. Bystyret ble presentert en sannhet som ikke stemte med virkeligheten når den fatale avgjørelsen ble tatt. Dermed har i realiteten hverken bystyret, staten, stortinget, fylkeskommunen eller flertallet i befolkningen bestemt traseen gjennom Sarpsborg sentrum. På slike grunnlag våger SaFoSa spørsmålet: Har Sarpsborg fått en enspors- eller en enklikkspolitikk?

 

Delegasjonsreglement

Dagens status er at:

106 år er Sarpsborg blitt styrt etter en posisjons-maktpåliggende arrogansepolitikk. Dette setter varige merker i politikken, byråkratiet og etter hvert i valgdeltagelsen.
For at byen skal kunne komme inn i annen tankegang, ny inspirasjon og framtidsrettet byutvikling er det helt nødvendig med et politisk skifte.

Balansegangen mellom politikk og byråkrati er i dag i overvekt fortung. Sarpsborg har et pågående behov for at politikken skal styre mens byråkratiet skal utføre de fattede vedtakene. De viktige kjørereglene mellom politikk og byråkrati er å finne i delegasjonsreglementet.

SaFoSa vil:

Gjennomføre en sterk revisjon av delegasjonsreglementet slik at tydeligheten mellom politikk og byråkrati skal fremheves i langt større grad enn dagens gjeldende

 

 

Hvordan fungere SaFoSa ?

Det er du som er Sarpsborg. Det er vi; Folk i gata og det lokale Folkedypet, som er Sarpinger.

Vi er alle stolte av byen vår, vår historie, vårt opphav og vår arv. Samtidig er vi opptatt av utvikling. -En byutvikling som øker stoltheten og som hindrer ødeleggelse av Sarpsborgs unike stedsidentitet.

Som medlem i SaFoSa får du mulighet til å være med å lage partiets nærdemokratiske program. SaFoSa er ikke et parti for en elitegruppe, som allikevel er styrt av overliggende fylkes- eller nasjonale styringsgrupper.

SaFoSa dannes, drives og utvikles av engasjerte Sarpinger, som har Sarpsborgs drift, utvikling, transformasjon og innbyggere som hovedfokus.

Derfor er det nettopp vi; Folk i gata, Sarpinger og det lokale Folkedypet, som er de rette til å utforme partiets program.

Vi - Folk i gata!